อำนาจหน้าที่

1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25422. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
3. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 25534. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
5. พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545