ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1074590118
รหัส Smis 8 หลัก :
  74012007
รหัส Obec 6 หลัก :
  590118
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Omnoisophonchanooprathum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้าน1/13
ตำบล :
  อ้อมน้อย
อำเภอ :
  กระทุ่มแบน
จังหวัด :
  สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ :
  74130
โทรศัพท์ :
  024202435
โทรสาร :
  024311857
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี 2525
อีเมล์ :
  osc_sch@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อ้อมน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.