กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
2. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

3. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2)  พ.ศ. 25454. พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 25455. พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 25466. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
7. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ.2) พ.ศ. 25468. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ.3) พ.ศ. 25539. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
10. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540