รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างค่าใช้สอย ประจำปีงบประมาณ 2564