E-Service

เว็บไซต์โรงเรียน        www.osc.ac.th
Facebook               งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
Facebook                
สภานักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
ระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์   http://www.dograde.online/osc/