การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียน ประเมินความเสี่ยงไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ก่อนมาวันมอบตัวนักเรียนปีการศึกษา 2564
ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียน ประเมินความเสี่ยงไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ก่อนมาวันมอบตัวนักเรียนปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ในวันที่ 29-30 พฤษภาคม พ.ศ.2564
 รายละเอียดดังนี้
1. มีไข้ / วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 °C ขึ้นไป มีอาการไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก
2. เดินทางไปยัง หรือมาจาก หรืออาศัยอยู่ใน กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี หรือ
พื้นที่อื่นที่มีการรายงานการระบาดของ  COVID-19 ตั้งแต่ 13 พฤษภาคม 2564
3. ทำงาน/เรียน ในสถานที่เดียวกันกับผู้ป่วย COVID-19  
4. รับประทานอาหาร หรือ มีกิจกรรมในสถานที่เดียวกันและในช่วงเวลาเดียวกันกับผู้ป่วย COVID-19 
5. มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย COVID-19 ภายในช่วง 14 ก่อนหน้านี้
6. เดินทางในยานพาหนะเดียวกันและในช่วงเวลาเดียวกันกับผู้ป่วย COVID-19 

ถ้าประเมินตนเองแล้วมีความเสี่ยง “ข้อใดข้อหนึ่ง” 
ให้ผู้ปกครองและนักเรียนไม่ต้องเดินทางมามอบตัวนักเรียนในวันดังกล่าว ให้ผู้ปกครองติดต่อทางโรงเรียนตามหมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้ 
1. ครูวีรินทร์  จั่นทอง 081-7340235 
2. ครูศักดิ์ชัย  พันธุ์แตง 086-6190120  
3. ครูอัญชนา  ซุ่ยหิรัญ 082-9461532
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2564,15:53   อ่าน 321 ครั้ง