ผลงาน รายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ( IS )
                  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557

 

1. สำรวจวิธีการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

2. ค่านิยมการใช้แอพพลิเคชั่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

3. เหตุผลที่นักเรียนเลือกเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต

4. ค่านิยมในการเลือกคบเพศตรงข้ามของนักเรียนชายชั้นม.4และม.6

5. ค่านิยมการใช้แอพพลิเคชั่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

6. ความต้องการการเลือกใช้ถุงเท้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

7. ความต้องการการเลือกใช้โบว์ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและคุณคร

8. ความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3