ประวัติโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์


         โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2525 โดยพระครูโสภณธรรมสาคร เจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาครซึ่ง
ในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบนพร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนตำบลอ้อมน้อยได้ยื่นเรื่องขอจัดตั้งโรงเรียน
มัธยมศึกษา ต่อดร.เกษม ศิริสัมพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น โดยขอจัดตั้งโรงเรียนในที่ธรณีสงฆ์ของวัดอ้อมน้อยซึ่ง
มีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดเรียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2525 โดยให้เป็นโรงเรียนสาขาของ
โรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” และประกาศ จัดตั้งเป็นทางการในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2525 โดยมีนายสมปอง สุวรรณโฉม
เป็นอาจารย์ใหญ่ คนแรก เนื่องจากโรงเรียนอยู่ ในความอุปถัมภ์ของพระครูโสภณธรรมสาครและประชาชนชาวตำบลอ้อมน้อยให้การ
อุปถัมภ์เป็นมงคลนามแก่โรงเรียนจึงขอใช้ชื่อโรงเรียนว่า   “โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์”

         โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ เปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2525 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้อง มีนักเรียน
จำนวน 88 คน ครูอาจารย์จำนวน 5 คนเป็นโรงเรียนสหศึกษาในปี พ.ศ.2527โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนแบบ 318 ล/30
เป็นอาคาร เรียน 3 ชั้น (อาคาร1) และอาคารโรงฝึกงาน แบบ 107/27ในปี พ.ศ.2528 โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารโรงฝึกงาน
แบบ107/27 เป็นอาคาร ฝึกงาน หลังที่ 2ในปี พ.ศ.2529โรงเรียนได้รับมอบ“พระศรีสมุทรสาครภูมิบาล” จากจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็น
พระพุทธรูปประจำ สถานศึกษาเนื่อง ใน มหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2530
เพื่อเป็นหลักในการ อบรมให้นักเรียนยึดมั่น ใน พระศาสนา เป็นผู้มีศีลธรรมจรรยาอันดี ซึ่งตั้งประดิษฐานอยู่ที่ศาลาตะเคียนนุช ในปี พ.ศ. 2540
โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบพิเศษ 7 ชั้น และได้รับพระราชทานนามว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนพรรษา”