: : วิสัยทัศน์ : :

เป็นสถาบันที่สร้างคนดี มีความรู้ พัฒนาสู่สากล


: : อัตลักษณ์ : :

แจ่มใส ไหว้งาม

: : เอกลักษณ์ : :

คิดเป็น เด่นกิจกรรม

: : พันธกิจ : :

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. ส่งเสริมการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามความถนัดของผู้เรียน
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


: : เป้าประสงค์ : :

1. ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาได้


: : คติพจน์ : :

ปัญฺญา โลกสฺมิ  ปชฺโชโต    : :  ปัญญาคือแสงสว่างส่องในโลก


: : ปรัชญา : :

รู้สิทธิ   รู้หน้าที่  มีวินัย


: : เพลงมาร์ช อ.ส.ช. : :

คำร้อง - ทำนอง   นายพันศักดิ์  สุวรรณน้อย

แสดแรงส่องแสงเป็นสง่า   แสดฟ้าศึกษาสถาบัน
สร้างความรู้เชิดชูชาติศาสน์มั่น ใฝ่ผันทุกวันเราทำดี
ปัญญา  โลกสมิ                       คือธรรมะประจำจิต  ผองศิษย์  อ.ส.ช.
ต่อเติมแสงสว่างชี้ทางส่องธรรม   ปัชโชโต
การกีฬาแกร่งกล้าพัฒนาจิต  รู้สิทธิ์   รู้หน้าที่มีวินัย
การศึกษาให้คุณค่ากว่าสิ่งใด  เรานั้นไซร์อ้อมน้อย  โสภณ  ชนูปถัมภ์