รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 52 คน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเจนจิรา อ่อนทองหลาง (ไหม)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 18
อีเมล์ : chenchira.mai@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐณิชา เถยสูงเนิน (แบม)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 25
อีเมล์ : Natnicha12958@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายชิณวัตร มูลมาต (บอม)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 25
อีเมล์ : std_old@osc.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ทักษ์ดนัย ษรจันทร์ (ฟิล์ม)
ปีที่จบ : 2561   รุ่น : 24
อีเมล์ : caraneverdie@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม