กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวธาราทิพย์ กันทรัพย์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุธัญญ์ เอี่ยมเเสงจันทร์
ครูชำนาญการ

นางสาวจริยา สุวรรณทา
ครูชำนาญการ

นางสาวเยาวพา เผือกนุช
ครู

นางสาวพิไลพร จันทรพิภพ
ครู

นายพีรพัฒน์ รอดภัย
ครูอัตราจ้าง