คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายไกรสิทธิ์ บุญล้อม
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายอรรถพล ภมรพล
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายคฑา แสงเผือก
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมัณฑิตา ลุนสำโรง
ตำแหน่ง : ฝ่ายเลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญญารัตน์ บัวศรี
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐลดา แพงแสง
ตำแหน่ง : ฝ่าย เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุทธานุช วิชานำ
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเจนจิรา รักขุมแก้ว
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิชลดา ภิรมย์ชื่น
ตำแหน่ง : ฝ่ายระเบียบวินัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรพิมล เจียชะรัมย์
ตำแหน่ง : ฝ่ายศาสนา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปนัดดา จันทรัตทัต
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐพร เหง้าพรหมมินทร์
ตำแหน่ง : ฝ่ายโสตทัตศึกษา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขวัญชนก มีประเสริฐ
ตำแหน่ง : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพัตรา สายรัตน์
ตำแหน่ง : ฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐวรา ดาภา
ตำแหน่ง : ฝ่ายศิลปะดนตรี
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายกิติวงศ์ พรหมจรรย์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวัฒน์ มีสัตย์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายนิพรรธน์ พรมประโคน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายสหรัก ตาดทอง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6