บุคลากรทางการศึกษา

นางวลัยพร แสงสว่าง
ลูกจ้างประจำ

นางสาวสิริชล พูลทรัพย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวรัตนชาติ ชำชองยนต์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวศศิธร สุขส่ง
เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล