กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาววีรินทร์ จั่นทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางส่องฟ้า จันทร์กระจ่าง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมเกียรติ แก้วชิงดวง
ครูชำนาญการ

นายสมชาย ประภาโส
ครูชำนาญการ

นายภูมิศิริ ศรีสมบูรณ์
ครู

นางสาวจันทกร มาประชุม
ครู

นางปาริชาติ เสลานนท์
ครูอัตราจ้าง