กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจิตรพรรณ พึ่งพงษ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางชยาพร รอดเทภัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเพ็ญนภา ประเสริฐสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนงลักษณ์ รอดด้วยบุญ
ครูชำนาญการ

นางปิยมน รอดบุญเกิด
ครู

นายศักดิ์ชัย พันธุ์แตง
ครู

นายณัฐวุฒิ นิลโคตร
ครู

นางสาวธนพร ใจเย็น
ครูผู้ช่วย

นางสาวยุพาวดี ภูธรรมมา
ครูอัตราจ้าง