กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนงลักษณ์ รอดด้วยบุญ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางชยาพร รอดเทภัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเพ็ญนภา ประเสริฐสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิตรพรรณ พึ่งพงษ์
ครู

นางปิยมน รอดบุญเกิด
ครู

นายศักดิ์ชัย พันธุ์แตง
ครู

นายณัฐวุฒิ นิลโคตร
ครู

นางสาวยุพาวดี ภูธรรมมา
ครูอัตราจ้าง