กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอัจฉรา อยุทธศิริกุล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวปรานี อังติลานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุภัค ตรังรัตนจิต
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริพรรณ ทัศนิยม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายจรัญ อนันต์
ครูชำนาญการ

นางสาวบุศบง อุยยาหาญ
ครูชำนาญการ

นางสาวพัชรินทร์ แหวนเงิน
ครู

นางพรทิพย์ ครุฑศิริ
ครู

นางสาวศิริพร เฟืองอุย
ครู

นางสาววนาวัณฏ์ จ้อยชรัค
ครู