กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกนกวรรณ ชุนถนอม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายกฤช วิยาภรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุพรรณี ปลื้มถนอม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรรณี อุดมโภชน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิภาวี เกตุแก้ว
ครูชำนาญการ

นายกรุณพล โลนุชิต
ครูชำนาญการ

นางสาวรัตติกาล ทองเก่งกล้า
ครู

นางสาวสิรินทรา น้อยพิทักษ์
ครู

นายภชพน เชื่อมทอง
ครู
อีเมล์ : t316@osc.ac.th

นางสาวนงค์นุช ไชยโชติ
ครู

นายนรินทร์ เหรียญทอง
ครู

นายพีระพงษ์ กิติราช
ครู

นางสาวสุวนันท์ ระวิชัย
ครู
อีเมล์ : t318@osc.ac.th

นายณัฐวุฒิ นักรำ
ครู คศ.1

นางสาวสุภาวดี มุ่งกสิกร
ครูผู้ช่วย

นายเดชฤทธิ์ เสนอกลาง
ครูอัตราจ้าง