กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเจริญศรี ม่วงนา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกนกวรรณ ชุนถนอม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางณรินทร น้อยพิทักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกฤช วิยาภรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุพรรณี ปลื้มถนอม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรรณี อุดมโภชน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิภาวี เกตุแก้ว
ครูชำนาญการ

นายกรุณพล โลนุชิต
ครูชำนาญการ

นางสาวรัตติกาล ทองเก่งกล้า
ครู

นางสาวภาวดี เจริญสุข
ครู

นางสาวสิรินทรา น้อยพิทักษ์
ครู

นายพีรดนย์ จิระกูลวัฒน์
ครู

นายภชพน เชื่อมทอง
ครู

นางสาวปิยมาศ ปันพร
ครู

นายนรินทร์ เหรียญทอง
ครู

นายพีระพงษ์ กิติราช
ครู

นางสาวสุวนันท์ ระวิชัย
ครู

นายณัฐวุฒิ นักรำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวศตกมณ นุชขำ
พนักงานราชการ