กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเกียรติศักดิ์ ศรีแจ้
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุพิษ เทียบแก้ว
ครูชำนาญการ

นายดำรง วิมลธาดา
ครูชำนาญการ

นางสาวพัชระนันท์ พรหมเสน
ครู

นางสาวธัญลักษณ์ ทานะสิงห์
ครู