กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูอริสา คามจังหาร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูอารีพร หลงสมบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูทัศนียา วันนา
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูศิริวรรณ บุตรเพชร์
ครูชำนาญการ

ครูภัทริกา เฟื่องขจร
ครู

นางสาวชุติมา ธีรปฏิสัมภิทา
ครู

นางสาวเกศแก้ว เกิดสวสวัสดิ์
ครู

ครูธนพล ตู้เพชร
ครู

นางสาววัชรพัทธ์ เหล่างาม
ครู

นางสาวอัญชนา ซุ่ยหิรัญ
ครู

นางสาวพิมพิสมัย พุงกระโทก
ครูผู้ช่วย

นางสาวเจนจิรา มารุ่งเรือง
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัทรวรรณ รอดเจริญ
พนักงานราชการ

ครูปณวัตร มาตพงษ์
ครูอัตราจ้าง

ครูจันทร์จิรา นิลพงศ์
ครูอัตราจ้าง

Mr.Mahmad Hazim (Egyptian)
Teacher

Mr.Stuart F Mellor (British)
Teacher