คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : เป็นกรรมการและเลขานุการ