กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอรอุมา กลิ่นโลกัย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกนกวรรณ รอดท่าไม้
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวประภาพร ทนานทอง
ครูชำนาญการ

นายสมพร รอดด้วยบุญ
ครูชำนาญการ

นางนภวรรณ บัญชานนท์
ครูชำนาญการ

นางปานปิติ ทรัพยาคม
ครูชำนาญการ

นางสาวสถิตย์พร ดีมงคล
ครูชำนาญการ

นางสาวพัทธนันท์ หมู่เฮงปัญญานิธิ
ครู

นางสาวภาวดี วงศ์ดี
ครู

นางสาวณัฐจรินทร์ แพทย์สูงเนิน
ครู