บรรณารักษ์

ครูกัลยาณี ภูมรินทร์
หัวหน้างานห้องสมุด

นางสาวพัชนี สังข์ทอง
งานบริการ-เทคนิค

นางสาวกมลชนก พุฒแก้ว
งานบริการ-เทคนิค