คณะผู้บริหาร

นางสาวมณีรัตน์ สัจจวิโส
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวญาณี ศรีดวงใจ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวนิว ตาคม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกฤช วิยาภรณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางวีรินทร์ จั่นทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายสุพิษ เทียบแก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล