พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

: : พันธกิจ : :

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. ส่งเสริมการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามความถนัดของผู้เรียน
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


: : เป้าประสงค์ : :

1. ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาได้