เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (DEEP)
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ( CCT)
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา กลุ่มสารสนเทศ สนผ. (EMIS)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Chanel