งานสนองจุดเน้นและนโยบาย
คณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษาแบบ Onsite (5 พ.ย.64)
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รูปแบบการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงาน(Performance Agreement : PA)
การดำเนินโครงการตามนโยบายการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนที่มีอายุ12-18 ปี
การให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19